Provedba dijagnoze

Cilj ispitivanja organizacijske klime bio je utvrditi ključna područja koja umanjuju efikasnost i produktivnost organizacije, njenu inovativnost, fleksibilnost te utjecaj na zadovoljstvo poslom kao i stavove zaposlenika prema radu te psihološke procese (komunikacija, rješavanje problema, donošenje odluka, upravljanje konfliktima, učenje, motivacija…).

Ispitivanje se provelo četvrti put u pet godina. Svrha izvješća je prikazati stanje u tekućoj kalendarskog godini, ali i napraviti usporedbu s rezultatima ispitivanja iz 2013. godine.

Osnovna zadaća je naglasiti snage organizacije kao i identificirati problematična područja koja bi mogla donijeti neočekivana ograničenja ili troškove u budućnosti što daje donosiocima odluka vrijedan izvor informacija.

Tijek projekta:

Prilagodba upitnika

Sastavljanje uputa i obavijesti zaposlenicima o svrsi samog ispitivanja

Provedba ispitivanja

Analiza i obrada rezultata

Isporuka rezultata i prezentacija u pismenom i elektronskom obliku

Obavještavanje djelatnika o rezultatima ispitivanja

Organizacija i provedba radionica s voditeljima odjela (planovi aktivnosti)

Kontrolni sastanci s voditeljima na temu provedbe definiranih aktivnosti

Pregled svih kategorija koje ispitujemo

Upitnik se sastoji od 5 cjelina:

1.12 dimenzija koje su opisane većim brojem čestica gdje je zadatak sudionika da na predloženim skalama 1-5 procijene u kojoj mjeri one opisuju njihovu organizaciju (korporativne vrijednosti, angažiranost i lojalnost, fleksibilnost, usmjerenost na korisnika, organiziranost, sustav motiviranja, profesionalni razvoj, Uprava i predstavnici Uprave, neposredno nadređeni, međuljudski odnosi, komunikacija i protok informacija, tehnološki aspekt rada).

2.Dimenzije zadovoljstva poslom koji čini niz čestica na kojima sudionici procjenjuju koliko im je pojedini aspekt posla važan i koliko su trenutno s istim zadovoljni; dobiveni podaci omogućuju izračunavanje indeksa ukupnog zadovoljstva poslom.

3.Skale za procjenu vlastitog zadovoljstva, ali i zadovoljstva svojih suradnika svim aspektima rada.

4.Poluotvorena pitanja (s unaprijed ponuđenim odgovorima) vezanih uz: stres na poslu, diskriminaciju na poslu, povjerenje u tvrtku, želju za ostankom u tvrtki, prognoze za budućnost tvrtke.

5.Otvorena pitanja (gdje zaposlenici imaju mogućnost slobodno se i bez ograničenja izraziti) vezanih uz vlastite osjećaje, prijedloge o potencijalnim poboljšanjima ili promjenama, viđenje prednosti i nedostataka tvrtke te njihove dodatne napomene.